Chci vědět víc - zdroje, odkazy, informace

Zákony a předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40

Předpis č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2JUDIKATURA

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky 3 Tdo 475/2012
http://kraken.slv.cz/3Tdo475/2012

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky 11 Tdo 409/2010
http://kraken.slv.cz/11Tdo409/2010  

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. 6. 2003 ve věci Garaudy proti Francii (anglicky)
http://www.echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_2003-IX.pdf (str. 379 a násl.)

Nález Ústavního soudu N 201/63 SbNU 339: K trestnému činu propagace neonacismu (extrémistického hnutí Národní odpor)
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-2011-10_1LITERATURA

Hate Crime Laws: A Practical Guide. OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). 2009.

Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2009, 3285 s. s. 3211.